Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PARKCASH sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez PARKCASH sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781381, NIP: 5170398725, REGON: 383074177, kapitał zakładowy 7.050 zł (dalej jako „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z aplikacji mobilnej ParkCash.

Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania tych danych oraz o prawach osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane osobowe osób korzystających z aplikacji mobilnej ParkCash są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

a) Administrator – oznacza spółkę PARKCASH sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781381, NIP: 5170398725, REGON: 383074177, kapitał zakładowy 7.050 zł;
b) Aplikacja – oznacza aplikację mobilną ParkCash dostępną na system operacyjny Android i iOS, pozwalającą na wyszukiwanie, rezerwowanie oraz korzystanie z miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów;
c) Użytkownicy – oznacza osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji;
d) konto – oznacza indywidualny profil użytkownika przechowujący informacje o nim, jego miejscach parkingowych, dokonanych rezerwacjach, zapytaniach o miejsce, oraz historię i stan miejsca parkingowego;
e) usługi – oznaczają usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników polegające w szczególności na udostępnianiu platformy mobilnej umożliwiającej wyszukiwanie, rezerwowanie oraz korzystanie z miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów, jak również polegające na obsłudze płatności i obsłudze kont Użytkowników;
f) przeglądarka – oznacza program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari);
g) cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera lub smartphone) i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji;
h) dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne;
i) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
j) profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
k) państwo trzecie – oznacza państwo spoza obszaru Unii Europejskiej.

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji w ramach usług świadczonych przez Administratora.

III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w zakresie niezbędnym do świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) świadczenia usług w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji (wykonanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
b) wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
c) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegającym m.in. na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora; w tym przypadku dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) numer NIP/PESEL (opcjonalnie) – w przypadku Użytkowników udostępniających lub korzystających z miejsca parkingowego za pomocą Aplikacji do celów rozliczeń księgowo-podatkowych, do których zobowiązany jest Administrator;
f) numer rachunku bankowego oraz numer karty płatniczej (opcjonalnie) – w przypadku Użytkowników udostępniających lub korzystających z miejsca parkingowego za pomocą Aplikacji, którzy zamierzają dokonywać płatności za pośrednictwem Aplikacji; podmiotem świadczącym na rzecz Administratora obsługę płatności kartą płatniczą Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
4. Podanie danych wskazanych w pkt. 3 lit. a-d nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Brak podania tych danych uniemożliwia realizacji umowę, a co za tym idzie uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług na rzecz Użytkowników.
5. Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników dane te zostaną niezwłocznie i w sposób bezpieczny usunięte, zniszczone lub zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie możliwa już identyfikacja Użytkowników.
6. W związku z realizacją usług na rzecz Użytkowników dane osobowe będą przekazywane do podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem na podstawie odrębnej umowy. Podmiotami tymi jest: OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dostawca serwera) oraz Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (obsługa płatności kartą płatniczą). Poza tymi podmiotami dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną oraz księgowo-podatkową. Administrator zapewnia, że podmioty współpracujące, którym Administrator przekazuje dane osobowe zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia Administrator.
7. Administrator może także przekazywać dane osobowe Użytkowników jeżeli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa albo gdy taki obowiązek zostanie nałożony na Administratora przez uprawniony do tego krajowy lub międzynarodowy organ administracji publicznej.
8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane w jakimkolwiek zakresie do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej spoza obszaru EOG w rozumieniu przepisów RODO.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania oraz przy użyciu informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na zarządzanie ceną wynajmu miejsca parkingowego oraz proponowanie Użytkownikom działań zwiększających ich aktywność w Aplikacji. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie VI Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł rekomendować Użytkownikowi odpowiednie działania związane z korzystaniem z Aplikacji. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidualnych aktywności Użytkowników.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników Aplikacji, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu, jaki jest okres przetwarzania danych; prawo to obejmuje również prawo Użytkownika do otrzymania kopii swoich danych osobowych);
b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta w Aplikacji, co jednak nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje w celu marketingu bezpośredniego;
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili
b) prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, w tym ich przesłania, do innego administratora danych osobowych.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt VIII Polityki.

VI. PLIKI COOKIES

1. Aplikacja korzysta z informacji zawartych w plikach cookies. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz pliki cookies stałe.
2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
a) optymalizacji działania oraz funkcjonalności Aplikacji;
b) utrzymania sesji Użytkownika;
c) zbierania danych o lokalizacji Użytkownika;
d) prowadzenia działań marketingowych (przesyłanie reklam);
e) proponowanie działań: udostępnianie miejsca postojowego, zmiana harmonogramu dostępności, zaproszenie członków wspólnoty;
f) identyfikacji Użytkownika jako osoby zalogowanej w Aplikacji;
g) zapamiętywanie danych logowania do Aplikacji;
h) dostosowywania zawartości Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony);
i) prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Aplikacji.
3. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) danej przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych następujących przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym techniczne oraz organizacyjne, w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zgody z prawem oraz zapewniający w szczególności, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora.
2. Administrator stosuje w szczególności następujące techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa:
a) dostęp do indywidualnego konta w Aplikacji jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem;
b) stosowanie certyfikatu SSL;
c) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
d) przyjęcie wewnętrznym procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także przyjęcie polityki na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
e) dane przetwarzane w wersji dokumentowej (papierowej) zabezpieczone są w sposób fizyczny przed nieuprawnionym dostępem;
f) regularne tworzenie kopii zapasowej przetwarzanych danych osobowych;
g) stosowanie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez pracowników oraz współpracowników Administratora;
h) powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie tym pracownikom oraz współpracownikom, których udział w przetwarzaniu jest niezbędny ze względu na wykonywany przez nich zakres obowiązków;
i) regularny monitoring przetwarzania danych osobowych, w tym kontrola, czy zgromadzone dane osobowe są nadal niezbędne;
j) regularne prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników oraz współpracowników Administratora.

VIII. DANE KONTAKTOWE

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy próśb dotyczących Twoich danych osobowych, lub w razie chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa, możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@parkcash.io

2. Administrator zastrzega sobie prawo realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych po pozytywnym zweryfikowaniu jego tożsamości.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych. W związku z powyższym Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszej Polityki o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pomocą odpowiedniego komunikatu zamieszczonego w Aplikacji oraz na stronie internetowej Administratora.

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 3 kwietnia 2021 r.